Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ általános feladatai 

2016. január 1-ét követően a jogszabályi változások kapcsán a központ feladatait a szegedi járás területén nyújtja az intézményegység. A járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatokban szükség szerint kint tölt a Központ esetmenedzsere. (Intézményi gépjárművel felkeresi a működő szolgálatokat, és az illetékes családsegítő szakemberekkel meglátogatja a gondozott családokat, esetmegbeszélésen, esetkonferencián vesz részt és szervez, szakmai támogatást nyújt az esetek vitelében, a kötelező dokumentáció vezetésében.)

A család- és gyermekjóléti központ ellátja a Gyvt. 40/A. §-a szerinti speciális feladatokat. A járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai támogatása érdekében havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára, szükség szerint konzultációt biztosít, tájékoztatja a szolgálatokat a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról, és az ezeket érintő változásokról, védelembe vétel esetén szükség szerint bevonja a család- és gyermekjóléti szolgálatot a közös munkába, egyéb esetben felkéri a szolgáltatás nyújtására.

 1. Javaslattétel és feladatok hatósági intézkedés esetén
 2. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének, családba fogadásának elősegítése
 3. Az ideiglenes hatályú elhelyezés esetén a család- és gyermekjóléti központ feladata
 4. A család- és gyermekjóléti központ feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása során
 5. Utógondozói feladat
 6. Az örökbefogadással kapcsolatos feladatok

A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatai

A Család- és Gyermekjóléti Központunk az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, jogainak érvényesítése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Így:

 1. pszichológiai tanácsadást,
 2. jogi tanácsadást
 3. utcai és lakótelepi szociális munkát,
 4. kapcsolattartási ügyeletet, kapcsolatügyeletet, mediációt
 5. kórházi szociális munkát,
 6. mentálhigiénés tanácsadást
 7. családterápia, családkonzultációt
 8. óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységet,
 9. fogyatékosságügyi tanácsadást,
 10. készenléti szolgálatot biztosít térítésmentesen.

A Család- és Gyermekjóléti Központ jelzőrendszeri feladatai

 • a feladatok ellátására járási jelzőrendszeri tanácsadó biztosítja,
 • koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
 • szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához,
 • összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket,
 • a család- és gyermekjóléti szolgálatnak segítséget nyújt a szakmai támogatást igénylő esetekben, szükség esetén intézkedik,
 • segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai, valamint a család és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusokban,
 • megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszer működésével kapcsolatban,
 • megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést,
 • kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

Jelzőrendszeri tagok:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 • a köznevelési intézmények,
 • a rendőrség,
 • az ügyészség,
 • a bíróság,
 • a pártfogó felügyelői szolgálat,
 • az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 • a munkaügyi hatóság,
 • a javítóintézet,
 • a gyermekjogi képviselő.

Az együttműködés formái:

 • szakmai fórumok, konferenciák, megbeszélések szervezése és aktív részvétel,
 • esetmegbeszélések, esetkonferenciák, intézményközi teamek és egyéb alaptevékenység ellátását támogató egyeztetések szervezése,
 • az ellátásra vonatkozó információk átadása, áramoltatása,
 • partnerségi együttműködés az ellátás területén,
 • pályázatok, vagy közös projektek esetében történő együttműködés.

A kapcsolattartás módja:

 • személyes
 • telefon
 • e-mail
 • postai úton.

Az együttműködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását, a kölcsönös konzultációkat.

Az együttműködés során az egyes intézmények és intézményünk írásban vagy szóban közlik egymással azokat az adatokat, panaszokat, vizsgálati eredményeket stb., amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok legjobb ellátásához szükségesek.

A 2023 évben megrendezésre kerülő nyári táborainkat a Szegedi Közlekedési Társaság támogatja.

SZKT

Köszönjük szépen a támogatásukat!           

 

 

Megnevezés: 
Család- és Gyermekjóléti Központ
Cím: 
6723 Szeged, Sás u. 2.
Nyitva tartás: 
Hétfőt, csütörtökig 7:30-16:00
Pénteken 7:30-13:30
Vezető: 
Megyesi Mária
Helyettes: 
Szarkáné Harangozó Katalin
Telefon: 
06-62-464-346
E-mail: 
szeged@csgyjk.ritek.hu
Térkép: